– en kommentar til rapporten “Taskforce for digitalisering af byggeriet” af Bygherreforeningen.

Af Mark Sørensen, MS Kommunikation

D.10 februar udgav Bygherreforeningen rapporten “Taskforce for digitalisering af byggeriet”, der er et fælles håndslag mellem 13 topledere på tværs af landets største byg- og driftsherre organisationer. Ambitionen er at drive den digitale transformation med afsæt i strategiske samarbejder, nytænkning af værdikæder, samspillet mellem byggeri og drift, samt i optimering af bæredygtigt byggeri. Hos 3dbyggeri hilses fokusset velkommen, men ifølge Tore Hvidegaard er graden af succes på tværs af de fire indsatsområder fuldstændig afhængig af, at man formår at drive digitaliseringen på baggrund af et afgrænset, relevant og opdateret datagrundlag.     


Med den foreliggende rapport og med et fælles ønske om en gennemgribende digitalisering på tværs af de 13 byg- og driftsherre organisationer er eksemplet sat for andre store aktører i bygge- og anlægsbranchen, som man håber vil efterleve samme anbefalinger. I Bygherreforenings rapporten er grundlaget for den gennemgående digitalisering delvist bygget på, hvad der betegnes som, “…
et meningsfuldt datagrundlag” og rapporten rejser følgende spørgsmål, som inspiration til ransagelse hos den enkelte organisation:

“Hvordan kan bygherrer bidrage til en bredere opsamling, analyse og udveksling af data, som gennem fælles struktur anvendes meningsfuldt på tværs af branchens aktører til at skabe indsigter som grundlag for beslutning, læring og udvikling mod øget værdiskabelse i byggeriet?” (Kilde: Taskforce for digitalisering i byggeriet). 

Link til rapporten: “Taskforce for digitalisering i byggeriet”: https://indd.adobe.com/view/5e002c15-0747-4885-a563-f0a78f2f7176 

Men hvad udgør et meningsfuldt datagrundlag? Og hvordan kan dataene anvendes meningsfuldt til at træffe informerede beslutninger, der skal pege i retning af en øget værdiskabelse i byggeriet?   

Det meningsfulde datagrundlag

Ifølge Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri er det afgørende, at man gør sig nogle helt grundlæggende tanker omkring, hvad der udgør et meningsfyldt datagrundlag, hvis man ligesom Bygherreforeningen vil drive en effektiv digitalisering af den danske byggebranche. Som det fremgår af nedenstående figur anses det meningsfulde datagrundlag fra Bygherreforeningens side som et tværgående fokusområde, der skal understøtte de fire øvrige fokusområder, der udgøres af: Strategisk fundament, Nytænkning af værdikæden, Samtænkning af byggeri og drift, samt Bæredygtighed i brancheperspektiv.   

Herover ses de fire temaer og tværgående fokusområder som Bygherreforeningen lister i forhold til indsatsen for digitalisering i byggebranchen (Kilde: Figur på s.17 i rapporten “Taskforce for digitalisering i byggeriet”). 

 “Less is more” lyder det i rapporten, når organisationerne skal udvælge data, der skal udgøre det meningsfulde datagrundlag, og ifølge Tore Hvidegaard er afgrænsningen af data da også et springende punkt. Det er ofte mængden af data, der gør, om den kan antages at være meningsfuld. Det vil sige, at man som organisation skal gøre sig nogle klare overvejelser omkring præcis, hvilke data man vil benytte sig af og til hvilket formål.      

“Hvis man som aktør i byggebranchen vil tage nogle informerede beslutninger på baggrund af sine data, så bør man starte med at afgrænse de data, der ligger til grund og løbende sikre sig, at dataene er opdateret. Data er ikke gratis at indsamle og vedligehold, det kræver ofte mange ressourcer. Derfor vil ønsket om at indsamle meget data ofte resulterer i data med fejl, som ikke bliver opdateret, når der er ændringer”.

Tore fortsætter:

“Som organisation er det vigtigt at få taget en beslutning omkring, hvilken konkret og afgrænset mængde data man vil arbejde med. Det handler om at komme i gang og der vil altid være et vist element af trial and error i det her”.

– Tore Hvidegard, 3dbyggeri 

Ifølge Tore Hvidegaard er det ikke kun afgørende, at vi formår at afgrænse vores data. Det er ligeså vigtigt, at vi formår at arbejde med effektive værktøjer og iterationer, som gør, at vores data løbende er opdaterede, så vi ikke kommer til at træffe beslutninger på baggrund af forældet data. Det er i kombinationen af de to faktorer, at vores data begynder at blive meningsfuld.     

Effektive værktøjer i kampen mod forældede data

I indhentningen af et meningsfuldt datagrundlag er vi ifølge Tore afhængigt af, at vi har en digitaliseret grundviden om vores byggerier, samt nogle ordentlige digitale værktøjer, der kan lave vores beregninger hurtigt og effektivt, så vi ikke brænder inde med forældet data.

“Den hurtige feedback på baggrund af et afgrænset, relevant og opdateret datasæt spiller ligeledes en stor rolle og kan simpelthen ses som en driver i forhold til digitaliseringen i byggebranchen”.

Tore fortsætter:

“Hvis det tager en uge at lave en beregning på, om et hus er bæredygtigt, jamen så kan dataene være forældet, hvis der i mellemtiden er lavet ændringer i designet. Vi skal blive klogere hver gang vi bygger og vi skal være både gode og hurtige til at dele viden og data internt i vores organisationer”. 

– Tore Hvidegaard

Ifølge Tore Hvidegaard er det meningsfulde datagrundlag altså hele katalysatoren for en gennemgribende og værdifuld digitalisering af byggebranchen. Samtidig er værdien af vores datagrundlag både afhængigt af, at vi formår at afgrænse os, samt at vi har effektive værktøjer til rådighed, så vi kan arbejde i korte og effektive iterationer med korrekt data. Den kombination åbner op for, at vi kan træffe nogle informerede beslutninger på baggrund af dataen og dermed drive og lære af digitaliseringen i byggeriet.

3dbyggeri Danmark har rådgivet om digitalisering af byggebranchen, data management og BIM siden 2007.