Fremadrettet vil skærpede krav til LCA-beregninger indgå som en del af Bygningsreglementet. Det er krav, som betyder, at bæredygtighed skal tænkes ind meget tidligere i byggeprojekterne. Meget tyder imidlertid på, at bygherrerne allerede er klar til at leve op til de nye krav.

Af Henrik Malmgreen

Den 1. januar 2023 kommer til at markere et paradigmeskift i den danske byggebranche. Frem mod 2029 vil der nemlig blive indfaset skærpede grænseværdier for byggeriers CO2-udledning. Alt nybyggeri vil således blive afkrævet en LCA (Life Cycle Assesment), der dokumenterer det samlede CO2-aftryk i hele byggeriets forventede levetid. Dermed bliver fokus i endnu højere grad rettet mod bygningers klimaaftryk.

De skærpede krav om en LCA-beregning indgår i Bygningsreglementet og kommer i første omgang til at betyde, at alt nybyggeri over 1.000 kvm skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Frem mod 2029 vil kravet yderligere blive reguleret hvert andet år (Se faktaboks). Umiddelbart kan det lyde som et barskt krav, men ifølge flere i branchen er bygherrerne allerede klar til at tage hul på den nye virkelighed.

Bygherrerne er allerede klar

”Fra 2025 sænkes grænseværdien forventeligt til 10,5 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år, og visse bygherrer er allerede begyndt at kigge mod mulighederne for at komme helt ned på 9 eller 8 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Det er der to årsager til. For det første ønsker de ikke at skulle ændre i deres byggemetoder hvert andet år, og for det andet handler det om at være helt sikker på at kunne leve op til kravene. Derfor sætter de barren lavt”.

Det sagde chefspecialist hos Arkitema, Amdi Schjødt Worm, for nylig på en konference i Dansk Beton, hvor netop ønsket om højere grad af bæredygtighed i byggebranchen var på dagsordenen. I hans optik er bygherrerne parate til at møde de skærpede LCA-krav, og det gælder især pensionskasserne samt andre institutionelle investorer, som er ganske ambitiøse. Blandt andet fordi de betragter bæredygtighed som et middel til på sigt at sikre deres investering bedst muligt.

”Hvis vi skal nå regeringens ambition om at reducere CO2-aftrykket med 70 pct., kan vi ikke gøre det ved hjælp af byggematerialerne alene, og det nytter slet ikke noget, hvis enkelte producenter læner sig tilbage og siger, at nu har vi gjort, hvad vi kan. En LCA-beregning gælder jo hele et byggeris livscyklus, og i takt med at eksempelvis, at energi bliver mere og mere CO2-neutral, er det med til yderligere at lægge pres på de øvrige faktorer i ligningen”
Jan S. Kauschen, Arkitekt maa/ph.d. & partner i tegnestuen Vandkunsten.

Skal tænke bæredygtighed fra start

En af de vigtigste forudsætninger for, at der kan bygges mere bæredygtigt, er imidlertid, at bæredygtighed tænkes ind i byggeprojekterne meget tidligere, end tilfældet er i dag. Det pointerer Jan S. Kauschen, der er arkitekt maa/ph.d. og partner i tegnestuen Vandkunsten i København. Hvis ikke man gør det, giver begrebet bæredygtighed ganske enkelt ikke mening, for det er jo i designfasen, der for alvor er mulighed for at påvirke projektet.

Modsat mange andre mener Jan S. Kauschen imidlertid ikke, at en grænseværdi på 12 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. er særlig svær at leve op til. På konferencen i Dansk Beton talte man blandt andet om, hvor meget der er sket inden for produktoptimering inden for de senere år, siden grænseværdierne blev luftet første gang i forbindelse med ”National strategi for bæredygtigt byggeri”, som blev vedtaget i Folketinget i foråret 2021.

Krav om 12kg CO2 er ikke ambitiøst

”Man kan næsten sige, at tiden er løbet lidt fra kravet om de 12 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år, for i den tid, der er gået, er produkterne blevet langt mere bæredygtige, når det gælder CO2-aftrykket. Desuden mener jeg heller ikke, at 12 kg. kravet er særlig ambitiøst, når det gælder boligbyggeri”, siger Jan S. Kauschen og føjer til, at Vandkunsten netop nu i samarbejde med en bygherre er i gang med et projekt, hvor man skal ned på 6 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år

”Vi har tilbudt at lave LCA-beregninger siden 2012, men på de godt 10 år, der er gået, har vi kun mødt kravet en enkelt gang. Nu ser virkeligheden imidlertid ganske anderledes ud, både fordi interessen er der, og fordi lovgivningen er kommet”, siger Jan S. Kauschen videre. Han tilføjer, at kravet om de 12 kg. i sin tid blev foreslået af Klimapartnerskabet, men at det altså ikke har været ambitiøst nok – blandt andet fordi man dengang ikke kunne enes om skrappere krav.

Byggematerialer gør det ikke alene

Selv om han er af den overbevisning, at det i dag ikke er noget problem at leve op til 12 kg. kravet, og at man i virkeligheden længe har kunnet leve op til krav om det halve CO2-aftryk, er han imidlertid glad for, at kravene om LCA-beregninger er blevet formuleret i Bygningsreglementet, for nu kommer de til at gælde hele byggebranchen. Jan S. Kauschen advarer dog om, at man ikke alene må se sig blind på de enkelte byggematerialers CO2-værdier.

”Hvis vi skal nå regeringens ambition om at reducere CO2-aftrykket med 70 pct., kan vi ikke gøre det ved hjælp af byggematerialerne alene, og det nytter slet ikke noget, hvis enkelte producenter læner sig tilbage og siger, at nu har vi gjort, hvad vi kan. En LCA-beregning gælder jo hele et byggeris livscyklus, og i takt med at eksempelvis, at energi bliver mere og mere CO2-neutral, er det med til yderligere at lægge pres på de øvrige faktorer i ligningen”, siger Jan S. Kauschen.

Har samarbejde med Glasshouse

Lige nu ser han imidlertid frem til for alvor at skulle i gang med et projekt, hvor bygherren specifikt har stillet et krav om 6 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Her er det nemlig ikke muligt at nå i mål alene ved hjælp af materialerne. Her skal der for alvor kigges på designet. Det gør man i samarbejde med Glasshouse, der udvikles af 3dbyggeri danmark og som understøtter den bagvedliggende digitale proces, der gør det muligt at nå i mål.

”Vi har et glimrende samarbejde med Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark, og qua muligheden for at lægge en ekstra informationskolonne ind i Glasshouse, er det muligt at køre en parallel proces med Autodesk Revit, hvor al information om byggematerialernes CO2-aftryk afspejles separat. Udbudsprojektet er en fagentreprise, og jeg er ganske spændt på, hvorledes vi får kravene omsat til en udbudstekst”, siger Jan S. Kauschen.

Nye regler giver et skævt billede

Selv om han grundlæggende er glad for de nye krav om LCA-beregninger nu er nedfældet på papir i Bygningsreglementet, kunne han dog godt have tænkt sig, at de var formuleret en kende anderledes. Blandt andet havde han gerne set, at der var defineret grænseværdier pr. fase i byggeriets livscyklus, hvor fase A er produktion, fase B er drift og vedligehold, mens fase C er bortskaffelse.

”Nogle materialer – f.eks. beton og mursten – bruger rigtig meget energi i fase A, mens f.eks. biobaserede materialer belaster miljøet mest i bortskaffelsesfasen, f.eks. i forbindelse med afbrændinger eller forrådnelse.  Det betyder, at vægtningen i de enkelte fase er skæv, og det synes jeg godt, man kunne have rettet op på ved at kigge på grænseværdier pr. fase. At lægge værdierne i én stor pulje, er med til at forvrænge billedet, fordi de store usikkerheder som ligger i datagrundlaget for de sene faser, som ligger langt ud i fremtiden ikke tilgodeses.”, slutter Jan S. Kauschen.

Trinvis indfasning frem mod 2029

  • De nye og skærpede krav om LCA-beregninger indgår fra 1. januar 2023 i Bygningsreglementet. Fra denne dato skal nybyggeri på mere end 1.000 kvm. leve op til en grænseværdi på 12 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Dette krav forventes skærpes til 10,5 kg. i 2025, 9 kg. i 2027 og 7,5 kg. i 2029. LCA-beregninger er afgørende for en bæredygtig udvikling af byggebranchen, som skal mindske bygningers miljøaftryk – både når det gælder nybyggeri og renovering.
  • For nybyggeri under 1.000 kvm. skal der udarbejdes en LCA-beregning uden grænseværdi. I forbindelse med ”National strategi for bæredygtigt byggeri”, som blev vedtaget i Folketinget i foråret 2021, indføres en frivillig CO2-klasse, hvor grænseværdien i 2023 er 8 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Dette forventes skærpet i 2025 til 7 kg, i 2027 til 6 kg og i 2029 til 5 kg.
  • Kravet om, at alt nybyggeri fremover skal kunne dokumentere en livscyklusvurdering (LCA) har netop sit afsæt i den nationale strategi. Værktøjet til at leve op til dette er LCAbyg, som er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med dette kan man beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug ved at indtaste informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug.
  • Værktøjet tager sig af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport. De beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor også fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer. Værktøjet udvikles af BUILD, det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, og Aalborg Universitet.