Byggebranchen er midt i en digitaliseringsproces. Den bliver stadig mere datadreven, og det er essentielt at værktøjer til dokumentation af f.eks. bæredygtighed er åbne og fleksible. Derfor kritiserer flere branchefolk nu det arbejde, der foregår i regi af LCAbyg. Man frygter ganske enkelt, at branchen bliver afhængig af én statsfinansieret leverandør og et værktøj, der ikke lever op til kravet om datas fri bevægelighed.

Af Henrik Malmgreen, Business Insights

Det at bygge bæredygtigt er i dag et strategisk indsatsområde for byggebranchen. Men det er ikke nok blot at sige, man bygger bæredygtigt. Et bæredygtigt byggeri skal naturligvis kunne dokumenteres, og i den sammenhæng spiller LCA-værktøjer (Life Cycle Assesment) en vigtig rolle. Udfordringen er imidlertid at gøre dem så tilgængelige og enkle at anvende, at de ikke besværliggør de daglige processer.

Det mener arkitekt og administrerende direktør i 3dbyggeri danmark Tore Hvidegaard, der understreger, at det især er vigtigt i en tid, hvor byggebranchen står overfor en gennemgribende digitaliseringsproces – en proces, der ikke blot skal være med til gøre byggeriets værdikæde mere smidig og effektiv, men også være med til give bedre kvalitet i de danske byggeprojekter.

 

Byggebranchen drives af data

”I takt med at byggebranchen digitaliseres, bliver den mere og mere datadreven. Det er rigtig fint, men det er lige præcis i den kontekst, vi må sikre os, at de samme data ikke skal indtastes flere gange samt, at de værktøjer, vi skal anvende fremadrettet, understøtter alle led i værdikæden”, siger Tore Hvidegaard. Det kræver et åbent samarbejdsmiljø, men det kommer ikke af sig selv.

”Derfor må det undre, at det arbejde, der netop nu pågår i LCAbyg, som er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet, er præget af stor mangel på den åbenhed, der er så nødvendig” forklarer Tore Hvidegaard. Han giver dermed udtryk for, at han savner et åbent udviklingsinterface, et såkaldt API (Application Programming Interface), der gør fri udveksling af data mulig på tværs af alle typer af applikationer.

 

Unødvendige genindtastninger

Digitaliseringsprocessen ér i fuld gang i byggebranchen, men sammenlignet med så mange andre brancher er den i høj grad opdelt i adskilte og fagspecifikke siloer. På tværs af værdikæden er det en stor udfordring, der i det daglige betyder, at data ofte skal genindtastes for at komme videre til næste led i kæden. Netop derfor mener Tore Hvidegaard, at LCAbyg burde gå forrest i åbenhedens navn.

”Andre steder i den offentlige sektor synes jeg, man oplever stor interesse for åbne dataformater. Bare ikke her”, uddyber Tore Hvidegaard og føjer til at LCAbyg trods alt får støtte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og dermed er finansieret af offentlige midler. Derfor skal der være tillid til, at udviklingen går i retning af en åben platform således, at branchen ikke bliver afhængig af en enkelt leverandør.

 

Bæredygtighed kræver åbenhed

Samme holdning har Erik Falck Jørgensen, der arbejder som IKT Specialkonsulent på Danmarks Tekniske Universitet. Han er stærkt bekymret i forhold til en risiko for, at LCAbyg skal få en bestemmende rolle for, hvilken platform, byggebranchen fremadrettet skal arbejde på. Han siger direkte, at fuld dataåbenhed er forudsætningen for, at vi som samfund kan opfylde ambitionerne om bæredygtigt byggeri.

”Jeg er ret sikker på, at den danske byggebranche ikke er interesseret i at lægge alle sine æg i én kurv. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder hen mod en løsning, hvor data kan udveksles direkte fra applikation til applikation uden at skulle gennem nogen form for formatkonvertering”, siger Erik Falck Jørgensen, der i øvrigt er af den opfattelse, at LCAbyg ikke på noget tidspunkt har kigget i retning af det åbne udviklermiljø.

 

Eksperter frygter for fremtiden

Sammen med en række andre BIM-specialister (Building Information Model) er han med i en specialistgruppe i regi af LCAbyg, men på trods af dette er hans primære frygt, at et værktøj udviklet af LCAbyg ikke vil blive den game changer, byggebranchen har brug for, men i stedet bliver et åg, der blot forsinker og besværliggør procesflowet. Det er en frygt, som Tore Hvidegaard deler.

”Lige nu går vi i retning af skrappere krav til bæredygtighed, blandt andet i form af den frivillige bæredygtighedsordning, der lige nu kører som forsøgsordning. Derfor er det vigtigt, at byggebranchens aktører ikke pålægges ekstra omkostninger i form af f.eks. øget forbrug af mandetimer, fordi arbejdsgangene besværliggøres af usmidige processer”, slutter Tore Hvidegaard.

 

LCAbyg lytter nu til kritikken

Ifølge Harpa Birgisdottir, der er professor og Forskningsgruppeleder for Bygningers Bæredygtighed i BUILD ved Aalborg Universitet, har man i LCAbyg oprettet en BIM-ekspertgruppe med det formål at få input fra byggebranchen. Foreholdt den konkrete kritik fra såvel Tore Hvidegaard som Erik Falck Jørgensen siger hun imidlertid, at udfordringen er, at den teknologiske udvikling går meget stærkt. Både hvad angår LCA-området i byggeriet og BIM.

”Det er positivt, at LCAbyg i dag bliver benyttet på tværs af branchen. Det er netop, hvad vi og andre har arbejdet på de seneste mange år. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat sikrer et stabilt, ensartet og interesseneutralt værktøj. Det er vigtigt, hvis byggebranchen skal kunne anvende LCAbyg i forhold til Bygningsreglementet. Samtidig er LCAbyg i konstant udvikling, og vi vil i kommende versioner arbejde med BIM-integration sammen med aktører fra branchen, da BIM-området fylder mere i byggeriet i dag end for blot få år siden”, siger Harpa Birgisdottir.